Ahoskatu

Aukeratu hizkuntza bat, hizkuntza horretan ahoskatu gabeko hitzen lista ikusteko.

 • Grabatu хэкухуэфӏ хэкухуэфӏ
 • Grabatu блэ зэраукӀ баш блэ зэраукӀ баш
 • Grabatu Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ Ӏуэху мыублэм блэ хэсщ
 • Grabatu блэ зэуар кӀапсэм щощтэ блэ зэуар кӀапсэм щощтэ
 • Grabatu псым симыхьмэ псым симыхьмэ
 • Grabatu згъэпщкӏуащ згъэпщкӏуащ
 • Grabatu псэ зыпыт псэ зыпыт
 • Grabatu тхылъыр зытеухуар сыт? тхылъыр зытеухуар сыт?
 • Grabatu хьэкӏэпыч хьэкӏэпыч
 • Grabatu пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ пхуэпщэфӏэным сыхуэщӏащ
 • Grabatu хуэпщэфӏэн хуэпщэфӏэн
 • Grabatu сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Grabatu мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Grabatu силӏ силӏ
 • Grabatu А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Grabatu къуенцӏ къуенцӏ
 • Grabatu къуенару къуенару
 • Grabatu зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Grabatu зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Grabatu зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Grabatu зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Grabatu зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Grabatu зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Grabatu зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Grabatu зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Grabatu зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Grabatu зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Grabatu зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Grabatu зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Grabatu зызэупсеин зызэупсеин
 • Grabatu зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Grabatu зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Grabatu зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Grabatu зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Grabatu зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Grabatu зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Grabatu зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Grabatu зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Grabatu зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Grabatu зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Grabatu зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Grabatu зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Grabatu зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Grabatu зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Grabatu зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Grabatu зызэпщытын зызэпщытын
 • Grabatu зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Grabatu зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Grabatu зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • Grabatu зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн