Ahoskatu

Aukeratu hizkuntza bat, hizkuntza horretan ahoskatu gabeko hitzen lista ikusteko.

 • Grabatu சௌமியா சுவாமிநாதன் சௌமியா சுவாமிநாதன்
 • Grabatu புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • Grabatu தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • Grabatu Narumpunatacami Narumpunatacami
 • Grabatu தை செங் தை செங்
 • Grabatu ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ
 • Grabatu ரூபி ரூபி
 • Grabatu அடாடர்க் அடாடர்க்
 • Grabatu கொசோவோ கொசோவோ
 • Grabatu ஈராக்கு ஈராக்கு
 • Grabatu பல்காரியா பல்காரியா
 • Grabatu கபா கபா
 • Grabatu துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • Grabatu பொசுனியர் பொசுனியர்
 • Grabatu செர்பியர் செர்பியர்
 • Grabatu ரோமானி ரோமானி
 • Grabatu துருக்கியர் துருக்கியர்
 • Grabatu மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • Grabatu Thuraissigiam Thuraissigiam
 • Grabatu janayath janayath
 • Grabatu புதியதுக்கு புதியதுக்கு
 • Grabatu செல்வந்தனும் செல்வந்தனும்
 • Grabatu மேஜை மேஜை
 • Grabatu கையுறை கையுறை
 • Grabatu டிசம்பர் டிசம்பர்
 • Grabatu அக்டோபர் அக்டோபர்
 • Grabatu ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு
 • Grabatu மார்ச் மார்ச்
 • Grabatu அத்தை அத்தை
 • Grabatu பீஸ்ஸா பீஸ்ஸா
 • Grabatu வெண்ணை வெண்ணை
 • Grabatu வெண்ணையுடன் வெண்ணையுடன் [#phrases_category_drinking_dining#]
 • Grabatu வாட்டப்பட்ட வாட்டப்பட்ட
 • Grabatu செய்துகொணடிருக்கிறேன் செய்துகொணடிருக்கிறேன்
 • Grabatu கற்றுக் கற்றுக்
 • Grabatu வகுப்பறை வகுப்பறை
 • Grabatu கொன்டிருக்கிறது கொன்டிருக்கிறது
 • Grabatu அங்கத்தினர்கள் அங்கத்தினர்கள்
 • Grabatu யாரையேனும் யாரையேனும்
 • Grabatu மருந்துக்கடை மருந்துக்கடை
 • Grabatu கலன் கலன்
 • Grabatu பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில்
 • Grabatu குடிக்கிறேன் குடிக்கிறேன்
 • Grabatu பானங்கள் பானங்கள்
 • Grabatu சந்திக்கிறேன் சந்திக்கிறேன்
 • Grabatu பேசிகிறோம் பேசிகிறோம்
 • Grabatu Ganapathy Ganapathy
 • Grabatu சௌக்கியம் சௌக்கியம்
 • Grabatu நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன்
 • Grabatu சௌக்கியமா சௌக்கியமா